پرش لینک ها

نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب زیسته با رابرت گانیه

نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب زیسته با رابرت گانیه

نجمن فناوری آموزشی ایران برگزار می‌کند: نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب…

دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها

دانشگاه بو علی سینا

اولین همایش ملی یادگیری سیار

هسته پژوهشی یادگیری سیار

 

 

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت راجر کافمن

انجمن فناوری آموزشی ایران

دانشنامه تکنولوژی آموزشی

دانشنامه تکنولوژی آموزشی