پرش لینک ها

این انجمن در تاریخ 1392/9/11 ، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه فناوری آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه فناوری های آموزشی، و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه فناوری های آموزشی تأسیس شده است. فعالیت های این انجمن بر اساس اساسنامه مصوب کمیسیون انجمن های علمی می باشد. امید است تأسیس این انجمن گامی موثر در جهت ترویج علم، انسجام بخشیدن به فعالیت های متخصصان این رشته، ایجاد ارتباطات علمی بین المللی و سایر اهداف ذکر شده در اساسنامه انجمن باشد.

انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی است و رییس هئیت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد. مرکز انجمن در شهر تهران می باشد.