پرش لینک ها
نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب زیسته با رابرت گانیه

نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب زیسته با رابرت گانیه

نجمن فناوری آموزشی ایران برگزار می‌کند: نشست علمی روان‌شناسی یادگیری برای آموزش به همراه تجارب…