پرش لینک ها

کلیات و اهداف این انجمن:

ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی حوزه فناوری آموزشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه فناوری های آموزشی، و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه فناوری های آموزشی، تشکیل می گردد.

ماده 2: انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی است و رییس هئیت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده4: انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل شده است و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

وظایف و فعالیت های انجمن:

ماده 5: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده(1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم فناوری آموزشی سرو کار دارند.

2-5-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت انجمن.

3-5-ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی  وپژوهشی و فنی

5-5-برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی

7-5- مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و آینده پژوهی در زمینه های سیاستگذاری، هدایت و نظارت در حوزه ی آموزش

انواع و شرایط عضویت در انجمن:

1-6-  عضویت پیوسته

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که درای کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های تکنولوژی آموزشی و حوزه های وابسته به آن، به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های تکنولوژی آموزشی  و حوزه های وابسته حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

5-6- اعضای موسساتی (حقوقی)

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یکی از اعضاء  سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-8- استعفای کتبی عضو

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.