هیئت مدیره

هیئت مدیره دوره اول:

آقای دکتر سید رسول عمادی – رئیس هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا – (رزومه)

آقای دکتر زارعی زوارکی – نائب رئیس هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی – (رزومه)

خانم دکتر مریم پورجمشیدی – خزانه دار – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- (رزومه)

خانم دکتر خدیجه علی آبادی – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی – (رزومه)

آقای دکتر محمدرضا نیلی – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی- (رزومه)

آقای دکتر محمدعلی رستمی نژاد – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند- (رزومه)

آقای دکتر حسین مرادی مخلص – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – (رزومه)

آقای دکتر حسن رستگار پور – عضو علی البدل – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی – (رزومه)

آقای اکبر مومنی راد – بازرس انجمن – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا – (رزومه)

خانم دکتر هانیه کلانتری – عضو علی البدل – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

خانم مریم ایزی – بازرس علی البدل