پرش لینک ها

آقای دکتر داریوش نوروزی

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکترحمید رضا مقامی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر عیسی رضایی

عضو هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه مجازی پزشکی

آقای دکتر مومنی زاد

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

خانم دکتر مریم پورجمشیدی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

آقای دکتر روش احمدی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

آقای دکتر یوسف مهدوی نسب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر علی دانا

باز رس

مدیریت آموزش بانک انصار

هیئت مدیره دوره اول:

آقای دکتر سید رسول عمادی – رئیس هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا – (رزومه)

آقای دکتر زارعی زوارکی – نائب رئیس هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی – (رزومه)

خانم دکتر مریم پورجمشیدی – خزانه دار – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- (رزومه)

خانم دکتر خدیجه علی آبادی – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی – (رزومه)

آقای دکتر محمدرضا نیلی – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی- (رزومه)

آقای دکتر محمدعلی رستمی نژاد – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند- (رزومه)

آقای دکتر حسین مرادی مخلص – عضو اصلی هیئت مدیره – عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – (رزومه)

آقای دکتر حسن رستگار پور – عضو علی البدل – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی – (رزومه)

آقای اکبر مومنی راد – بازرس انجمن – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا – (رزومه)

خانم دکتر هانیه کلانتری – عضو علی البدل – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

خانم مریم ایزی – بازرس علی البدل