پرش لینک ها
آقای دکتر داریوش نوروزی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر علی دلاور (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر علی اکبر سیف (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر اسماعیل زارعی زوارکی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
خانم دکتر خدیجه علی آبادی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر حسن رستگار پور (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر سید رسول عمادی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
آقای دکتر جواد حاتمی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
خانم دکتر بی بی عشرت زمانی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)
 خانم دکتر مریم پورجمشیدی (عضو هیئت مؤسس انجمن فناوری آموزشی ایران)