پرش لینک ها

Uncategorized

راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری

انجمن فناوری آموزشی ایران به منظور برگزاری جلسات منظم و کاربردی در راستای ارتقاء فناوران آموزشی اقدام به راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری نمو ده است. برای دسترسی به این سامانه از آدرس زیر استفاده شود. http://www.lms.iaet.ir/